Gezondheid

Humanitaire wereldtop: Europese Unie draagt bij tot hervorming internationale bijstand

De EU en haar lidstaten zullen op de allereerste humanitaire wereldtop in het Turkse Istanbul samen oproepen tot een mondiaal partnerschap om het stelsel voor humanitaire hulp doeltreffender en doelmatiger te maken. De EU en de lidstaten zullen als grote donoren en beleidsmakers een leidende rol spelen op de top, die op 23 en 24 mei wordt gehouden. Meer dan vijftig wereldleiders en zo’n vijfduizend belanghebbenden uit de humanitaire en ontwikkelingssector en uit de politiek spreken op de top over een verschuiving van crisisrespons naar crisispreventie en vroegtijdig ingrijpen en steun voor weerbaarheid en zelfstandigheid. Wereldwijd hebben meer dan 125 miljoen mannen, vrouwen en kinderen humanitaire hulp nodig. Ondanks dat de bijdragen de afgelopen jaren tot recordhoogte zijn gestegen, kunnen de donoren niet voorzien in de toenemende humanitaire behoeften die het gevolg zijn van de noodsituaties van dit moment.

Er moet doeltreffende en doelmatige financiering bijeen worden gebracht om het financieringstekort van 15 miljard USD te overbruggen. Daarom zal op de top een nieuw akkoord worden gepresenteerd, een voorstel van het panel op hoog niveau van de secretaris-generaal van de VN over humanitaire financiering dat in het verslag “Too important to fail — addressing the humanitarian financing gap” is uitgewerkt. Kristalina Georgieva, vicevoorzitter van de Europese Commissie en medevoorzitter van het panel: “De komende vijf jaar moet een miljard dollar extra beschikbaar komen voor mensen die levensreddende hulp hard nodig hebben. Dat bedrag moet worden vrijgemaakt door de ondersteunende activiteiten van donoren en hulporganisaties efficiënter te maken. Het is ons gelukt om binnen enkele maanden met de grote spelers in het humanitaire ecosysteem tot een akkoord te komen over de aanpak van problemen waarmee het levensreddende werk al jaren te kampen heeft.”

Om ervoor te zorgen dat mensen in nood snel en ongehinderd humanitaire bijstand kunnen krijgen, streeft de EU op de top in de eerste plaats naar naleving van het internationale humanitaire recht. Christos Stylianides, EU-commissaris voor Humanitaire Hulp en Crisisbeheersing: “Tijdens conflicten en in crisisgebieden overal ter wereld worden steeds vaker burgers, artsen en medische faciliteiten, maar ook hulpverleners aangevallen. Door het internationale humanitaire recht bovenaan de agenda van de humanitaire wereldtop te zetten, kunnen we wezenlijke resultaten bereiken. Het is niet een keuze om burgers en hulpverleners te beschermen en toegang te verlenen aan humanitaire werkers, het is een menselijke plicht.”

Humanitaire hulp is voor miljoenen slachtoffers van gewelddadige conflicten en natuurrampen noodzakelijk en kan hun leven redden. Daarom zijn oplossingen voor de langere termijn noodzakelijk. Neven Mimica, EU-commissaris voor Internationale Samenwerking en Ontwikkeling, onderstreept hoe belangrijk het is om de kloof tussen humanitaire hulp en ontwikkelingshulp (ook een belangrijke prioriteit op de top) te overbruggen. “Bijstand op de middellange en lange termijn is essentieel om de partnerlanden te ondersteunen bij de wederopbouw van beschadigde infrastructuur en de mensen weer een normaal leven te geven. Door noodhulp, herstel en ontwikkeling beter aan elkaar te koppelen, voor meer weerbaarheid te zorgen en onze hulp efficiënter en effectiever te maken, kunnen we de onderliggende oorzaken van veel terugkerende crises beter aanpakken, in plaats van alleen de symptomen te bestrijden.”

Achtergrond

De Europese Commissie wordt op de humanitaire wereldtop vertegenwoordigd door Kristalina Georgieva, vicevoorzitter van de Europese Commissie en bevoegd voor begroting en personeelszaken, Neven Mimica, commissaris voor Internationale Samenwerking en Ontwikkeling, en Christos Stylianides, commissaris voor Humanitaire Hulp en Crisisbeheersing.

De EU is vanaf het begin actief betrokken geweest bij de twee jaar durende voorbereidingen voor de top. Er zijn ruim 23.000 betrokken organisaties geraadpleegd, zoals regeringen, bedrijven, hulporganisaties, maatschappelijke organisaties, lokale gemeenschappen en jongerengroepen. De Europese Commissie was medeorganisator van de regionale consultaties in Boedapest (februari 2015). Zij heeft bijgedragen aan door de OCHA geleid onderzoek en steun verleend aan het werk van het secretariaat van de wereldtop.

MEMO/16/1853: The European Union at the World Humanitarian Summit: Priorities and Commitments

De visie van de EU op de hervorming van de humanitaire hulp wordt uitvoeriger beschreven in de conclusies van de Raad van 12 mei 2016.

Meer informatie over de humanitaire wereldtop is te vinden op de website van de organisatie.